Naučni časopis Udruženja internista Srbije

Predsednik izdavačkog saveta:
Branko Lović – predsednik Udruženja internista Srbije

Glavni urednik: 
Aleksandar Nagorni

Zamenik glavnog urednika: 
Dragan Lović

Vlasnik i izdavač:
Udrušenje internista Srbije
Niš, Jovana Ristića 20-2
www.uis.org.rs

Izdati časopisi

SUPLEMENT 1, Maj 2023, BROJ 1

Izdavački savet

Alakesandra ARANDJELOVIĆ
Milika AŠANIN
Branko BELESLIN
Mirjana BOGIĆ
Branka BONAČI-NIKOLIĆ
Mirko BULAJIĆ
Dušica ČELEKETIĆ  
Dragomir DAMJANOV
Nemanja DAMJANOV
Ana  DJORDJEVIĆ-DIKIĆ 
Aleksandra DUDVARSKI-ILIĆ
Jan Wiliam ELTE ( Netherland )
Višeslav HADŽITANOVIĆ
Harry Van HULSTEIJN (Netherland)
Nenad JOKSIMOVIĆ ( FYR Macedonia)
Dragana JOVANOVIĆ
Valentin KOKORIN ( Russian Federation)
Goran KORAĆEVIĆ
Anna KOTULSKA ( Poland)
Mirjana KROTIN
Miodrag KRSTIĆ
Eugene Joseph KUCHARZ (Poland)
Katarina LALIĆ
Nebojša LALIĆ
Zorica LAZIĆ 
Goran MILAŠINOVIĆ
Branislava MILENKOVIĆ
Tomica MILOSAVLJEVIĆ
Marija MITIĆ- MILIKIĆ
Radomir NAUMOVIĆ
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Milan NEDELJKOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Miodrag OSTOJIĆ
Tatjana PEJČIĆ
Radmila PETROVIĆ
Nada PILIPOVIĆ
Andreas PITTARAS ( Greece)
Milica PROSTRAN
Nebojša RADOVANOVIĆ
Sanvila RAŠKOVIĆ
Ivana STANKOVIĆ
Aleksandra STANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Siniša STOJKOVIĆ
Petar SVORCAN
Vesna ŠKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Davor ŠTIMAC (Croatia)
Ivan TASIĆ
Vesna TOMIĆ-SPIRIĆ 
Stevan TRBOJEVIĆ ( Bosnia and Hertzegovina)
Violeta VUČINIĆ -MIHAJLOVIĆ  
Miodrag VUKČEVIĆ
Vladan VUKČEVIĆ
Danijela ZAMAKLAR

Uređivački odbor

Dušan BASTAĆ
Živoslava BRANKOVIĆ
Zorica CVETKOVIĆ
Nenad CRNČEVIĆ
Vladimir ČOLIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ
Dimitrije JANKOVIĆ
Tanja JOZIĆ
Aleksandra MILOŠEVIĆ
Predrag MITROVIĆ
Viktor STOIČKOV
Vladan PETROVIĆ
Snežana RALJEVIĆ
Dragan VASIĆ
Marija ZDRAVKOVIĆ
Radmila ŽIVKOVIĆ

Uputstvo za pisanje rada

Opšta upustva

 

Tekst rada kucati u programu WORD, Latinicom, sa dvostrukim prevodom, isključivo fontom Times New Roman i veličinom slova 12 (12Pt). Posle svakog znaka interpukcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol.

Radove slati isključivo na srpskom jeziku, osim sažetka rada koji je na engleskom jeziku.

Radove slati putem elektronske pošte na adresu ( email: info@uis.org.rs)

Rad mora da sadrži:

 1. Naslovna strana

Na prvoj stranici treba navesti sledeće:

 • Naslov rada
 • Puna imena i prezimena autora( bez titula)
 • Zvaničan naziv ustanove u kojima autori rade i mesto i to redosledom koji odgovara indeksiranim brojevima autora.
 • Ukoliko je rad saopšten na nekom stručnom sastanku, navesti naziv sastanka , kao i mesto i vreme održavanja.
 • Na dnu stranice navesti ime i prezime, adresu za kontakt i email adresu , jednog od autora radi korespodencije.
 1. Sažetak ( abstrakt)

Sažetak, na posebnom listu na engleskom jeziku, do 500 reči, u prikazima slucajeva do 200, na kraju sažetka navesti 2-6 ključnih reči.Sažetak mora da sadrži : uvod, cilj rada, metod rada, rezultate i zaključak.

 1. Tekst

Tekst originalnog rada mora da sadrži: uvod,cilj rada, metodologiju, rezultate, diskusiju, zaključak , litreaturu.

Prikaz bolesnika : uvod, prikaz bolesnika, diskusija, literatura. Ne treba koristiti imena bolesnika, inicijale ili brojeve istorija bolesti.

Za nazive lekova koristiti isključivo generička imena.

 1. Literatura

Korišćenu literaturu otkucati na posebnom listu iza teksta. Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navodjenja u tekstu.Broj referenci ne bi trebalo da bude veći od 30.

 1. Legende za slike, grafikone, tabele

Legende za slike poslati na posebnom listu, na kraju rada iza literature.
Grafikone poslati na posebnom listu, redni broj i naslov se pišu iznad grafikona.
Tabele poslati na posebnom listu, redni broj i naslov se pišu iznad tabele

 

Obim rukopisa: Celokupni rukopis rada mora iznositi za originalni rad , do 5000 reči, za prikaz bolesnika do 2000 reči.

Propratno pismo: Uz rad obavezno poslati propratno pismo , koje treba da sadrži:

 • Izjavu da rad nije predhodno publikovan i da nije podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu
 • Izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi koautori .

Slanje rada: Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se putem emaila : info@uis.org.rs

error: Content is protected !!