UDRUŽENJE INTERNISTA SRBIJE

Dobrodošli

Pratite Kongres uživo klikom na link

KOngres udruženja internista srbije

Od teorije do prakse

08 - 11. Jun 2023.

Vrnjačka Banja, Hotel Fontana

PROGRAM KONGRESA

svečano otvaranje

Dodela plaketa

Slideshow kongresa

Rad Kongresa će se odvijati kroz plenarne sesije u kojima će svoja izlaganja prezentovati najeminentniji predavači iz Srbije. Na Kongresu će biti prezento- vani i radovi uvidu usmenih originalnih saopštenja i poster prezenatacija, čime smo dali mogućnost lekarima da prikažu svoja lična iskustva iz rada u svojoj svakodnevnoj praksi.

Kongres Udruženja internista Srbije

Zbornik sažetaka

Časopis Internist

Dodatne informacije

GLAVNE TEME KONGRESA

• Alergologija
• Endokrinologija
• Gastroenterologija
• Hematologija
• Kardiologija
• Nefrologjia
• Pulmologija
• Reumatologija

OBLICI RADA KONGRESA

1.Plenarna predavanja
2.Simpozijumi
3.Oralne prezentacije
4.Komercijalni simpozijumi

IZLOŽBA

U toku rada Kongresa,  biće održana izložba najpoznatijih proizvođača lekova i druge medicinske opreme. Detaljne informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi mogu se dobiti od Izvršnog organizatora Kongresa.

Na osnovu odluke Zdravstvenog Saveta A-1-907/23, XXII Kongres UIS je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:

Predavanje  12 bodova 
Usmena saopštenja  9 bodova
Poster prezentacija  7 bodova
Pasivno učešće  6 bodova
Koautori usmenih saopštenja i postera  0,5 bodova

Pozdravna reč organizatora

Poštovane koleginice i kolege,

U ime Naučnog i Organizacionog odbora zahvaljujemo Vam što ste prihvatili naš poziv da prisustvujete i uzmate učešće u radu XXII Kongresa internista Sr- bije, koji će se održati u kongresnom centru hotela Fontana u Vrnjačkoj Banji od 8. do 11. juna 2023. godine.

Moto Kongresa ove godine biće „od teorije do prakse”. Sigurni smo da će se na ovaj način, povezivanjem teorije i prakse, najviše uraditi na edukaciji slušao- ca na Kongresu a za to će se pobrinuti najeminentniji predavači iz svih oblasti interne medicine iznoseći svoja iskustva iz prakse odvezena teorijskom potpo- rom. Inače predavanja su koncipirana da kroz interdisciplinarni pristup sa razli- čitih aspekata rasvetle određene probleme iz interne medicine. Takođe, smo predvideli da sesije budu interaktivne kako bi u radu aktivno učestvovali svi pri- sutni na Kongresu bilo kroz diskusije ili postavljnja pitanja predavačima.

I pored sve veće uže profilizacije lekara, internista i dalje zauzima vodeće me- sto u zdravstvenoj zaštiti jer omogućava širi pristup pacijentu i daje kompletnu medicinsku zaštitu. U vezi sa napred navedenim ne sme se zanemariti podatak da u većini mesta u Srbiji celokupnu specijalističku delatnost objedinjava i vrši specijalista interne medicine, što sa svoje strane njemu nameće veliku obavezu kontinuirane edukacije iz svih oblasti interne medicine, a kongresi internista su pravo mesto ovakvih edukativnih programa.

Kao i ranijih godina i na ovom Kongresu uz organizatora Udruženja internista Srbije suorganizatiri će biti Udruženje kardiologa Srbije, Udruženje gastroentero- loga Srbije, Udruženje reumatologa Srbije, Udruženje pulmologa Srbije, Udruženje alergologa Srbije, Udruženje endokrinologa Srbije, Udruženje hematologa Srbije i Udruženje nefrologa Srbije. I ovog puta pokrovitelji Kongresa su European Federa- tion of Internal Medicine (EFIM) i International Society of Internel Medicine (ISIM).

Rad Kongresa će se odvijati kroz plenarne sesije u kojima će svoja izlaganja prezentovati najeminentniji predavači iz Srbije. Na Kongresu će biti prezento- vani i radovi uvidu usmenih originalnih saopštenja i poster prezenatacija, čime smo dali mogućnost lekarima da prikažu svoja lična iskustva iz rada u svojoj svakodnevnoj praksi.

I ovog puta farmaceutske kompanije su propratile i podržale održavanje Kon- gresa, s toga im se svesrdno zahvaljujemo jer smatramo da je ovo zajednički zadatak na edukaciji lekara. Posebno im se zahvaljujemo na saradnji jer smo si- gurni da domaći kongresi, posebno sa ovako širokim programom, pružaju leka- rima znatno veće mogućnosti da saznaju šta je novo u farmakološkoj industriji i šta je od značaja za njihov praktični rad.

Nadam se da ćete i sa ovog Kongresa poneti neka nova saznanja a i osvežiti svoja znanja iz interne medicine a što će Vam biti od velikog značaja za dalji kli- nički rad. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima i razonodi u divnom ambijentu Vrnajčke Banje.

Za sve Vaše vankongresne aktivnosti pobrinuće se i ovog puta agencija Smart travel PCO.

Dobro došli na XXII Kongres internista Srbije.

Prof. Dr Dragan Lović

Predsednik Udruženja internista Srbije

Prof. dr Miodrag Krstić

Predsednik Naučnog odbora kongresa
 

XXI KONGRES UDRUŽENJA SRBIJE

Organizator

Udruženje internista Srbije

Koorganizatori

Udruženje za dijabetes Srbije
Udruženje gastoenterologa Srbije
Udruženje za hipertenziju Srbije
Udruženje za aterosklerozu Srbije
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Udruženje reumatologa Srbije

Srpsko Lekarsko društvo

Pokrovitelji

European Federation of Internal Medicine (EFIM)
International Society of Internal Medicine (ISIM)

ODBORI:

Predsednik Udruženja internista Srbije
Prof. dr Dragan Lović

Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Miodrag Krstić

Generalni sekretar Kongresa
Doc. dr Marija Zdravković

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

PRIJAVA ZA KONGRES

Uputstvo za pisanje sažetaka

SPONZORI KONGRESA

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

Istorijat Udruženja internista Srbije

Jugoslovensko internističko društvo (JID) osnovano je 1959.godine. Pvi kongres internista održan je 1959.godine u Opatiji. Nakon toga održani su i kongresi u Sarajevu (1961.god.) i Skoplju (1969.god.). Sledeći skup internista bili su internistički dani koji su održani 1996.god u Igalu.

error: Content is protected !!